תקנון השרותתקנון השרות

תקנון זה מכיל את תנאי השירות לשירותי חברת טלמסר בע"מ (להלן: "החברה"). החברה הינה ספקית של שרות משלוח הודעות (SMS) ומידע (להלן: "השירות" או "השירותים") המתקבלים ממוסדות לימוד ומועברים באמצעות חברות התקשורת הסלולרית ישירות לצגי הטלפונים הסלולריים של סטודנטים הלומדים באותם מוסדות לימוד ואשר הינם משתמשים על שירותי החברה (להלן: "המשתמשים").
תקנון שירות זה מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמשים. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן, גם לנשים. אנא קרא בעיון את האמור במסמך זה.

השירותים הניתנים על ידי החברה ניתנים לך בכפוף לתקנון שרות זה לרבות שינויים שיעשו בו על ידי החברה בעתיד לפי שקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהא רשאית לשנות בעתיד את תקנון השרות. הודעה על השינויים תינתן באמצעות הודעת SMS וכן באתר החברה, והמשך קבלת השרות על ידך מהחברה לאחר קבלת הודעה על שינויים יהווה אישור מצידך על הסכמתך לקבלת השינויים.
השירות הניתן למשתמשים הינו שירות עצמאי הניתן על ידי החברה למשתמשים. החברה הסלולארית משמשת אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לטלפון של המשתמש. אין בהוראות תקנון זה בכדי לשנות באופן כלשהו מתנאי ההסכם שבין המשתמש לבין החברות הסלולאריות, וביחסים שבין המשתמש לחברות הסלולאריות יחולו הוראות ההסכמים שבינו לבין החברות הסלולאריות. החברות הסלולאריות אינן אחראיות בשום אופן לכל דבר הקשור בשירות הניתן למשתמש ו/או למידע ו/או לתוכן המידע.
החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר למשתמש את התכנים והמידע שתקבל בצורה מדויקת ככל הניתן, בהתאם למידע המתקבל על ידה. העברת המידע תעשה בהקדם ככל האפשר בנסיבות העניין לאחר קבלת המידע ממוסד הלימוד ובכפוף למגבלות של חברת האינטרנט ו/או החברות הסלולריות שהנן צינור להעברת המידע בלבד. בנוסף, ידוע למשתמש כי יתכן ועקב תקלות טכניות ו/או אחרות יועברו נתונים חלקיים ו/או משובשים למשתמש ו/או יחולו תקלות ו/או עיכובים בהעברת המידע, ולפיכך מסתלק המשתמש מכל טענה כלפי החברה ו/או החברות הסלולריות בעניין זה.

אחריות
מובהר כי כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות וכי כל החלטה בעניין באם לאמת את המידע הינה של המשתמש ונעשית על אחריותו בלבד.
המידע הניתן במסגרת השרות ניתן כמו שהוא (AS IS) והחברה, מי מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השרות אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם במישרין ובעקיפין, לרבות כל נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת ו/או אי קבלת השרות ו/או משימוש ו/או אי השימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכותו עליו ו/או במקרה של טעות במידע שהועבר לחברה וממנה למשתמש ו/או השמטה ו/או משלוח שגוי של מידע כלשהו, ו/או חוסר יכולת להעברת מידע ו/או הודעות למשתמש ו/או אי העברת מידע בפועל, שייגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האמור לעיל בא להוסיף על ולא לגרוע מ כל פטור מאחריות ו/או הגבלת מאחריות המוקנים לחברה ו/או לחברות הסלולריות על פי כל דין ומכוח ההסכם למתן שירותים שבין החברות הסלולריות לבין המשתמשים. חבותה של החברה כלפי המשתמש מכל סיבה שהיא לא תעלה בשום נסיבות שהן על סך דמי המנוי השנתיים המשולמים על ידי המשתמש לחברה וידוע למשתמש כי אילולא הסכמתו לעניין זה לא הייתה החברה מסכימה להעניק לו את השירותים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו (אם נמסרו) הודעות באמצעות השרות של החברה וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ו/או לכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד. המשתמשים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או החברות הסלולריות ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

שינויים בשרות ו/או הוספת שירות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, לזמן מוגבל ו/או ללא הגבלת זמן, ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים ו/או כלפי כל אדם אחר במידה ותחליט לנהוג כך והמשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, למעט העובדה כי במקרה בו החברה תפסיק את מתן השירותים, כי אז תחזיר החברה למשתמש חלק יחסי מדמי המשתמש המתייחס לתקופה שלגביה הופסק מתן השירות. הודעה על כל שינוי כאמור תינתן באתר החברה הנזכר לעיל.
מובהר בזאת כי החברה תעביר מידע נוסף למשתמשים ו/או תספק לו שירותים נוספים, מעבר לשירות (כמוגדר לעיל) אך ורק לאחר קבלת הסכמה מפורשת לכך מאת המשתמש במועד הרישום.
הצהרות המשתמשים
המשתמשים מצהירים ומסכימים כי בנוסף לקבלת השרות, תהא החברה רשאית לצרף להודעות המועברות למשתמשים מידע פרסומי המתייחס לעניינים שונים (כולל של החברה ו/או החברה הסלולרית) ואף בנושאים ו/או עניינים שאינם קשורים למידע המועבר ו/או למתן השירות.
מוסכם בזאת כי השירות הניתן למשתמשים הינו לשימוש אישי שלהם בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות ו/או מסחריות.
המשתמש מודע ומסכים לכך כי לצורך אספקת השירות עשויה החברה לקבל מצדדים שלישיים ו/או מהחברה הסלולרית מידע המצוי ברשותם אודות המשתמש.
המשתמש מודע ומסכים לכך כי החברה תשמור במאגר מידע את כל הנתונים הנמסרים על ידו לחברה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש במידע כאמור אלא בקשר עם השירות או כל שימוש אחר המותר על פי דין. המשתמש מסכים כי החברה תהיה רשאית להשתמש בנתונים שימסרו לה על ידי המשתמש ו/או בנתונים שיגיעו לידה במהלך מתן השירות, לצרכים סטטיסטיים ו/או כמאגר נתונים כללי שיועבר הלאה לצדדים שלישיים, ובלבד שהחברה לא תמסור לצדדים שלישיים את נתוניו האישיים של המשתמש וזיהויו האישי. בנוסף, המשתמש מסכים כי החברה תהיה רשאית להעביר לחברה הסלולארית על פי דרישתה מעת לעת, מידע ופרטים על המידע השיווקי שביקש המשתמש, וכן את פרטי הפעילות במסגרת השירות, לשימושן של החברות הסלולריות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכמת המשתמשים אשר הינם לקוחות פרטנר לתנאי תקנון זה, מהווה הסכמה של אותם משתמשים לכך כי פרטיהם יועברו לחברת פרטנר לצורך קבלת אותם הטבות אותם הם זכאים לקבל מחברת פרטנר.
המשתמש מודע ומסכים לכך כי השירות מותנה בחיבור לשירות מבזקים בחברה הסלולארית בה משתמש המתחבר לשירותי החברה וכי השרות ניתן בכפוף לכל מגבלות שירות החברה הסלולארית ולכל הוראות ההסכם בין המשתמש לבין החברה הסלולארית. המשתמש מסכים כי השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין החברה והחברה הסלולארית יבוא על סיומו, מכל סיבה שהיא, או שהמשתמש יבקש להפסיק את השירות.

תהליך ההצטרפות
המשתמשים יוכלו להירשם באתר האינטרנט של החברה או על ידי מילוי פרטים בגלויות שיופצו במוסדות הלימוד בהם תציע החברה את השירות, ופרטים אלה יועברו לרישום אצל החברה.
תהליך ההצטרפות לשירות וכן מתן השירות מותנים במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המשתמש, לרבות מספרו של המכשיר הסלולרי ("נתונים"). המשתמש יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות הנתונים. המשתמש מתחייב לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בנתונים שנמסרו על ידו ו/או במקרה של הפסקת התקשרותו עם החברה הסלולארית ו/או במקרה של גניבת ו/או אובדן הטלפון הסלולארי שלו ו/או במקרה של העברת בעלות בטלפון שלו ו/או במקרה של החלפת מספר הטלפון שלו.
במידה והמשתמש יקבל מהחברה סיסמא, כדי לאפשר גישה ו/או שימוש באתר האינטרנט של החברה, כי אז המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעולות שיעשו על ידו באתר ו/או לכל שימוש שיעשה על ידו ו/או על ידי מי שתימסר לו על ידו הסיסמא.
בכדי לסיים את השירות על המשתמש להתקשר למוקד השירות הטלפוני של החברה בטלפון, להזדהות ולבקש להתנתק מהשירות (תחויב בתשלום זמן אויר ו/או בתשלום לבזק).
החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה כלפי המשתמש לכל גורם שהוא ובלבד שתשמרנה זכויות המשתמש על פי הוראות תקנון זה.

תשלומים וחיובים
החברה תחייב את המשתמש בסך המפורט בטופס הרישום או באתר החברה במועד הרישום הרלוונטי כתשלום עבור קבלת השירות למשך שנת הלימודים האקדמית לאותה שנה . גביית דמי המנוי הינה בלי כל התחשבות אם נעשה שימוש למעשה בשירותים או לא. דמי המנוי ישולמו בתשלום אחד מראש. כל חיוב יופיע על חשבון כרטיס האשראי של המשתמש שניתן לחברה עם הרשמת המשתמש לקבלת השירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את דמי המשתמש השנתיים, בהתאם לנסיבות ולתנאים שעליהם תחליט החברה, כולל הזכות לשנות את צורת החיוב. בכל מקרה של שינוי, כאמור, החברה תיתן למשתמשים התראה מראש על השינוי והודעה בדבר הזכות לבטל את ההסכם. המשך השימוש בשירותים לאחר קבלת התראה, כאמור, ישמש הבעת הסכמה מצד המשתמש להיות כפוף לשינוי.
משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תקנון שרות זה תופסק מיידית אפשרותו לקבל את השירותים והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים. המשתמש ישפה את החברה, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.
דין ושיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב – יפו.

הקלדת "אני מסכים" בתהליך הרישום לשירות או הצבעה ולחיצה באמצעות הסמן על המלים "אני מסכים", כמו גם שימושך בקוד הסודי המוקנה לך, מביעים את הסכמתך המלאה להיות כפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים להוראות תקנון זה, לא תוכל לסיים את תהליך הרישום.

לרישום לשירות לחץ כאן